Overige bepalingen

Garantievoorwaarden IDNL (PDF) 


Geldigheid

De standaard 2 jaar fabrieksgarantie of verlengde garantie op onderdelen is uitsluitend geldig als:

 • het product geïnstalleerd is, gebruikt of onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
 • er sprake is van materiaal- en constructiefouten, die ter beoordeling zijn voorgelegd en/of door Itho Daalderop als zodanig zijn beoordeeld.
 • de aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum en het type- en serienummer van het product, bij de garantieaanvraag wordt overlegd.
 • het product is voorzien van het originele typeplaatje.
 • het product wordt gebruikt voor normaal gebruik, gebaseerd op het aantal bedrijfsuren volgens de geldende product- en installatienormen.

Voor sommige producten gelden aanvullende geldigheidstermijnen en voorwaarden; zie de pagina van het betreffende product op deze website.

Indien er sprake is van niet (goed) functioneren van één van onze producten, moet deze op de plek van installatie worden gerepareerd door een erkende installateur. Indien er sprake is van garantie worden vervangende onderdelen aan de installateur geleverd.

De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect of de storing te melden bij een erkende installateur (1).


Uitsluitingen

De garantie vervalt indien :

 • de garantieperiode verstreken is.
 • het product niet is geinstalleerd door een erkend installateur (1), indien dit door Itho Daalderop nadrukkelijk is voorgeschreven in de handleiding.
 • het product onderhevig is geweest aan overbelasting, bevriezing of oververhitting.
 • het product is geïnstalleerd buiten het grensgebied van het land waarin het product is verkocht.
 • het product niet geïnstalleerd is, niet gebruikt of niet onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
 • de kwaliteit van het cv- en/of leidingwater niet voldoet aan de voorwaarden zoals deze door de World Health Organisation zijn opgesteld:
  - Zuurgraad (pH): 7-8,5
  - IJzergehalte (Fe):  < 0,2 mg/l
  - Chloorgehalte (Cl): < 150 mg/l
  - Geleidbaarheid: < 125 mS/m
  - Hardheid: 3-12 °dH / 5-22 °fH / 0,53-2,14 mmol/l CaCO3
  - Chemische toevoegingen: niet toegestaan
 • er constructiewijzigingen aan het product zijn gedaan zonder toestemming van Itho Daalderop.
 • het product wordt gebruikt zonder productfilters.
 • het product overmatig vervuild is geraakt.
 • bij reparaties of onderhoud niet de originele Itho Daalderop-onderdelen zijn toegepast.
 • reparaties of onderhoud door onbevoegden zijn verricht of onoordeelkundig zijn verricht.
 • het product in bedrijf is genomen zonder water of te lage waterdruk.
 • de koudwaterleiding niet is aangesloten via een, in het land van installatie, goedgekeurde inlaatcombinatie.

Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade.
Itho Daalderop is niet verantwoordelijk voor in- en uitbouwkosten.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overschrijden, tenzij wettelijk anders is bepaald.

 

Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:

 • nalatigheid.
 • ondeskundig gebruik.
 • geweld van buitenaf.
 • overmacht of externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning, grondwerkzaamheden door derden.
 • inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.
 • normale slijtage.
 • in- of uitwendige corrosie.
 • kalkafzetting (CaCO3).
 • te hoge en/of verkeerde spanning.
 • toepassing van onjuist koudemiddel door derden.
 • toepassing van een onjuist gassoort.
 • onjuiste verbranding.
 • onjuiste ontluchting, beluchting en/of overdrukbeveiliging.
 • verontreinigde toevoer verbrandingslucht.
 • inwerking van chemische toevoegingen aan het installatie- of drinkwatercircuit.

 

Niet onder de garantie vallen:

 • het vervangen van batterijen.
 • het vervangen van zekeringen.
 • het vervangen van ontsteek- en ionisatiepennen.
 • het vervangen van pakkingen.
 • het vervangen of reinigen van filters.
 • het bijvullen van de installatie.
 • het programmeren van thermostaten en regelingen.
 • schade aan de ommanteling en andere niet functionele onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport, de installatie of veroudering van het product óf door het gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen. 


Garantie op herstellingen

 • bij herstellingen geeft Itho Daalderop een garantie van 12 maanden op de herstelling en betreffende onderdelen, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
 • herstelling onder garantie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur (1).
 • herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn of aanvang van een nieuwe garantietermijn van het product tot gevolg.


Uitbreiding naar verlengde onderdelengarantie

Voor de uitbreiding van de garantie naar minimaal 5 jaar op onderdelen moet het product binnen twee maanden na installatiedatum geregistreerd te zijn.

De uitbreiding naar minimaal 5 jaar garantie op onderdelen betekent volledige vergoeding van alleen de onderdelen en geldt niet voor de voorrijkosten en arbeid.

 

1) Een erkend installateur is bij de Kamer van Koophandel als cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf ingeschreven en/of is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting Erkenning Installatiebedrijven)  en/of beschikt over een Sterkin-erkenning.

 

Garantieverlening

•Indien er sprake is van niet (goed) functioneren van één van onze producten, moet deze op de plek van installatie worden gerepareerd door een erkende installateur. Indien er sprake is van garantie worden vervangende onderdelen aan de installateur geleverd.

•Instructies voor de installateur over afhandelen van service en garantie zijn te vinden op onze website zakelijk.ithodaalderop.nl.

•De gebruiker dient een garantie-aanvraag direct na constatering van het defect of de storing te melden bij een erkende installateur.

button informatieaanvraag HP-M 25 i